Regler – frem til 2021 sesongen

 

Presisjons Rifle-Serie

PRS

Regler og prosedyrer

 

PRS grunnregler

– Sikkerhet er høyeste prioritet, før, under og etter PRS konkurranser, og sikkerhet er alles ansvar hele tiden. PRS skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne og i samfunnet for øvrig

– PRS Norge startes opp for å tilby en deltagerne en skyteform som vektlegger både skyteferdigheter og evnen til å bruke våpen og skyteferdigheter sammen, over ulike hold, skytestillinger og ytre faktorer

– Skyteprogrammet (COF/øvelsene) skal være praktisk rettet, skytingen feltmessig, og simulere praktisk bruk av rifle

– Alle deltakere og arrangører skal behandle hverandre med respekt

– Juks eller forsøk på juks tolereres ikke og kan være grunn for utvisning

– Det er ikke tillatt å hjelpe en skytter i løpet av en serie.

 

Sikkerhet

Disse reglene er laget for å sikre et sikkert miljø for alle og en sikker gjennomføring av PRS-stevner. De er ikke åpne for debatt.

Å ivareta sikkerheten er alles ansvar, både deltagere og arrangører. Deltagerne må sette seg inn i både sikkerhetsreglene og grunnleggende regler for sikkerhet.

Sikkerhetsreglene skal leses opp ved briefing før ethvert stevne.

 

Generelt

Våpen skal pekes i sikker retning til alle tider før under og etter et stevne. Som sikker retning regnes kun opp, eller mot skivene, dersom en står på en standplass.

Fingre skal holdes unna avtrekkeren inntil man er klar til å skyte

Ingen våpen skal være ladd før det er deltagerens tur til å skyte. (Cold Range)

 

Sikkerhetsprosedyrer for gjennomføring av stevner

Følgende regler gjelder for alle deltagere. De gjelder IKKE for en deltager som er i gang med å skyte en øvelse (COF)

Ved bevegelse med våpen skal deltagerne påse at våpen peker i sikker retning til enhver tid

Alle deltagere skal påse at våpen er tomme og med magasinet ute til enhver tid

Kammerflagg (ECI) skal være i til enhver tid. Våpen kan bæres i bag, men kammerflagg skal likevel være i

Sikkerhetsprosedyre for gjennomføring av en øvelse (COF). Disse reglene gjelder for alle som er i ferd med å gjennomføre en øvelse

Kammerflagg skal være i våpenet inntil standplassleder (RO) gir kommando «lad opp og gjør klar» (load and make ready)

Dersom det ikke er bevegelse for å komme til første skyteposisjon kan våpenet være ladd og sikret (Hot). Det er skytterens og standplasslederens ansvar å forstå den aktuelle øvelse fullt ut

All bevegelse med våpen må være med åpent sluttstykke og tomt kammer.

Ingen må peke våpen mer enn 90° fra skyte retningen på noe tidspunkt. Øvelser kan ha regler som innskrenker tillatt pekesektor.

 

Straff for brudd på sikkerhetsreglene

Første brudd gir advarsel, Andre brudd gir diskvalifikasjon (DQ) fra øvelsen. Tredje brudd gir diskvalifikasjon fra hele stevnet.

Brudd på «cold range» regelen gir umiddelbar diskvalifikasjon.

Utilsiktede skudd medfører stevne diskvalifikasjon. Dette gjelder alle skudd som ikke er rettet mot mål, under gjennomføringen av en øvelse

PRS Divisjoner

I USA er PRS delt i flere divisjoner etter type våpen og annet utstyr. I Norge vil det foreløpig kun være en divisjon, Åpen Divisjon (Open Division). Dette er for forenkling og for å få mange nok i hver divisjon til å gjøre det interessant.

 

Rifle

Godkjent våpen i åpen divisjon er boltrifle og halvauto. Våpen kan ikke ha kaliber over .30, eller ha utgangshastighet over 950m/s ±10. Halvauto skytter må være stadig tjenestegjørende personell fra Forsvar eller politi. Alternativt godkjent NROF nivå 3 kurs eller Godkjent DSSN sikkerhetskurs.

Standplassledere (RO) og stevneledere (MD) kan når som helst kreve at en deltager skyter over kronograf. Er maksimalhastigheten overskredet diskvalifiseres deltageren fra hele stevnet.

Våpen uten fungerende sikring får ikke delta i PRS

 

Sikter

Skytterne kan benytte de sikter de ønsker så lenge det ikke inneholder elektronikk for avstandsmåling, kulebane kompensasjon etc.

 

Annet utstyr

Rifler kan være utstyrt med tofot og/eller reim

Deltagere kan bære med seg enkle remedier for støtte, som pølle/beanbager eller skytestokk.

Stevnelederen bestemmer hva slags utstyr som er tillatt eller ikke i de enkelte øvelsene.

Skytteren kan bringe med seg så mange magasiner som han ønsker.

 

Gjennomføring av et stevne

Dette kapitlet beskriver gjennomføringen av PRS-stevner

 

Stevnelederens ansvar

Stevnelederen (MD) har det overordnede ansvaret for stevnet

Stevnelederen bør lage en beskrivelse av alle øvelsene (Match Book), som gjøres tilgjengelig for deltagerne før stevnet.

Stevnelederen/MD må skaffe standplassledere til alle øvelsene. Dersom deltagerne er kvalifiserte kan deltagere ha standplassledelse etter tur, men ideelt skal det være minst en som kun er standplassleder på hver øvelse.

Dersom standplassledere/RO roterer med skytterne må stevnelederen/MD sikre at alle standplassledere/RO har samme forståelse av øvelsene, gjennomføringen av disse, og poeng reglene, samt tidtaking på rangerings øvelsene.

Stevnet bør bruke PRS poeng system, 1 eller 2 poeng per treff

Mål på lange hold bør være reaktive, «gonger» eller selvanvisere, eller andre typer reaktive mål som er pålitelige.

Alle reaktive mål bør observeres av to spottere. Stevneleder/MD må sørge for tilstrekkelig kikkertmateriell for spotting

Deltagere må få vite sin poengsum før en forlater øvelsen. Unntak gjelder ved skyting på papp skive for poeng etc.

Protester må framlegges umiddelbart etter endt øvelse, og senest før underskriving av scorecard. Protester på anvisning etter dette vil ikke bli behandlet.

Stevnelederen/MD kan bestemme om halvauto er tillatt eller ikke på det aktuelle stevnet.

 

Standplassleders (RO) ansvar

Standplassleder har ansvar for alle deler av øvelsen de styrer. De må sette seg grundig inn i, og forstå øvelsen helt og fullt.

Standplassledere må kunne PRS regler og prosedyrer godt.

Standplassleder må påse at alle regler er like for alle deltagere

Standplassleder gjør en gjennomgang av øvelsen (stage brief) før start av hvert lag. Standplassleder må peke ut mål for alle deltagere. Unntaket er øvelser der mål skal oppdages av deltagerne.

Deltagerne bør få tid til en egen gjennomgang (walk trough) av hver øvelse. Maksimalt 1 minutt per skytter

Før start på en øvelse skal følgende kommandoer brukes:

– «Har du forstått øvelsen?»

– «Lad opp og gjør klar»

– «Er skytteren klar?»

 

Alternativt kan engelske kommandoer benyttes

– «Do you understand the course of fire?»

– «Load and make ready»

– «Shooter ready?»

 

Når deltageren signaliserer at han/hun er klar fortsetter standplasslederen med

– «Klar», eller «Stand by»

– Etter 1-3 sekunder starter standplasslederen øvelsen med «ILD!», «FIRE!», eller pip fra en tydelig timer.

 

Andre ild, og stans kommandoer kan brukes, men det oppfordres til å bruke de samme gjennom t helt stevne, og at avvik fra 3.2.6 opplyses før stevnet starter, f.eks., i stevnebeskrivelse/matchbook, eller på briefing

Dersom standplasslederen ser en utrygg handling, eller en annen risiko, ropes «Stans».

Under gjennomføringen av øvelsen skal spotter eller standplassleder rope «treff» ved treff, ingen andre ord eller kommandoer skal brukes.

Når tiden er ute ropes «Stans», «ild opphør» eller «cease fire». Kommandoen påbegynnes når det er 2 sekunder igjen av tiden, og avsluttes når tiden er ute. Skudd som avfyres etter stans teller ikke. Skudd som avfyres mens standplassleder roper «stans» skal telle dersom de treffer, selv om de treffer etter at stans er ropt.

Dersom skytteren mener han har truffet et mål, men fått anvist bom, må han protestere umiddelbart etter endt øvelse og senest før underskriving av scorecard. Protester etter dette vil ikke bli behandlet. Standplassleders avgjørelse er endelig.

 

Skytterens ansvar

Skytteren er selv ansvarlig for å forstå PRS reglene, stevnereglene (match rules), og øvelsene (COF)

Skytterne er selv ansvarlige for våpen, ammunisjon og annet utstyr

All bevegelse med våpen må være med åpent sluttstykke og tomt kammer

Unntak for halvauto: Våpen kan være ladd, skal være sikret, finger ut av avtrekkerbøyle. Skytter melder sikring. RO kvitterer sikring. Skytter kan da gjøre en forflytning.

Skytteren er ansvarlig for å kreve omskyting dersom det er nødvendig.

Skytteren er selv ansvarlig for å kontrollere at riktig poengsum er ført opp i scorecard for hver øvelse, og skal underskrive denne som en kvittering.

Poeng regler for stevner

Det gis et eller to poeng for treff på et stål mål/reaktivt mål.

Know your Limits – øvelser er unntatt fra 3.4.1, men antall poeng på en KYL-øvelse bør ikke overskride antall mål multiplisert med 2 (normal maksverdi)

En KYL med 4 mål kan for eksempel ha poengsummene1, 1.5, 2, 3.5, som gir 8 som maksimal poengsum for 4 mål.

Stevneleder kan lage andre poeng regler, men disse må da opplyses på forhånd, enten i stevnebeskrivelse/matchbook eller på briefing.

Ingen skudd bør telle mer enn 2 poeng. Men man kan eksempelvis skyte på 10 delt skive – og så dele poeng summen fra skiva på 5 for å få stevne poeng

 

Omskyting

Dersom skytingen må avbrytes på grunn av faktorer utenfor skytterens kontroll kan han forlange omskyting. Eksempler er ødelagte mål, ødelagte standplass deler eller lignende.

Standplassleder kan tilby en skytter omskyting dersom han ser noe som tilsier at skytteren kan kreve omskyting. Men det er skytters ansvar og kreve omskytingen.

Klikk, eller feil funksjonering på våpen, eller brudd i våpen, våpendel eller sikte gir ikke rett til omskyting.

Dersom en skytter tar omskyting må skytteren ta den poengsum han skyter ved omskytingen

Standplasslederens avgjørelse er endelig.

 

Avgjørelse ved poenglikhet

Ved poeng likhet bør en eller to forhåndsutvalgt(e) øvelse(er) brukes til å avgjøre (rangeringsøvelser). Det må opplyses på forhånd, f.eks. i stevnebeskrivelse/matchbook, eller på briefing) hvilke øvelser dette er.

Dersom to eller flere skyttere har samme sammenlagt poengsum avgjøres det etter antall poeng på rangeringsøvelsen(e).

Dersom de har samme poengsum på rangeringsøvelsene brukes tiden brukt på rangeringsøvelsene til å avgjøre.

Dersom det kreves omskyting for å kåre en vinner bør det skytes en eller to egne øvelser for å kåre vinneren. Stevneleder bestemmer på forhånd innholdet i disse, og må kunngjøre dette før stevnet starter, f.eks. i stevnebeskrivelse/matchbook eller på briefing.

Ved omskyting bør «PRS skill stages» brukes dersom det er mulig.

Omskyting bør bestå av minst 12 skudd.

 

Høflighet, oppførsel og god sportsånd

Deltagere og ledere skal oppføre seg høvisk og ha respekt for hverandre.

Usportslig oppførsel, krangling, kjefting, truende oppførsel eller annen oppførsel som ikke er forenlig med 4.1.1 er ikke tillatt, og kan medføre straff. Straffen avgjøres av stevneleder og kan være fra advarsel til bortvising fra stevnet.

Deltagere som bryter disse reglene gjentatte ganger kan utestenges fra PRS

Juks

Juks defineres som med overlegg å skaffe seg en urettferdig fordel over de andre deltagerne. Eksempler kan være dersom arrangører lager øvelser som en har fordeler av å vite om på forhånd, overskride hastighets begrensningen, endre på andres utstyr, endre på målmateriell eller lignende.

Juks straffes med diskvalifikasjon fra stevnet.

 

PRS sammenlagt poeng

Vinneren av hvert stevne tildeles 100 poeng.

De andre deltagerne tildeles poeng etter antall prosent av vinnerens poeng de har oppnådd. Eksempel: vinneren har 50 poeng, en skytter har 40poeng, denne skytteren har da 40/50×100 = 80 poeng for dette stevnet.

Se de amerikanske reglene for detaljer.

De tre beste stevnene teller i PRS Norge, uansett hvor mange stevner en har skutt

 

Skill stages/ Standardøvelser

Disse er beskrevet i de amerikanske reglene. Denne beskrivelsen brukes direkte.