Regler

Nedlastbar pdf med regler ligger her


PRS Norge Regler og Verdier
Regler for PRS Norge er gjeldende for alle stevner som skal telle i den Norske Serien.
Sikkerhet er høyeste prioritet, før, under og etter PRS konkurranser, og sikkerhet er alles ansvar hele
tiden. PRS skal bidra til å heve standarden for sikker bruk av våpen blant deltakerne og i samfunnet
for øvrig
PRS Norge stevner er satt opp for å tilby deltagerne en skyteform som vektlegger både
skyteferdigheter og evnen til å bruke våpen og skyteferdigheter sammen, over ulike hold,
skytestillinger og ytre faktorer.
Skyteprogrammet (COF/øvelsene) skal være praktisk rettet, skytingen feltmessig og simulere praktisk
bruk av rifle.
PRS Norge forventer høy grad av profesjonalitet og sportsånd på alle stevner, både før, under og
etter. Alle deltakere inkludert arrangører, skyttere og tilskuere skal behandles med respekt.
Juks eller forsøk på juks tolereres ikke og vil være grunn for utvisning. I noen tilfeller kan juks føre til
utvisning av Serien.
PRS Øvelser (COF) er individuelle tester laget for å teste skytterens individuelle ferdigheter og
kunnskap. Det er derfor ikke lov å hjelpe en skytter mens han skyter en øvelse dog kan skyttere som
skyter sitt første stevne få hjelp under øveslse. Assistance før og etter øvelse er lov og vi oppfordrer
skyttere til å spille hverandre gode, spesielt nye skyttere bør få hjelp og veiledning.
Sikkerhet
Disse reglene er laget for å sikre et sikkert miljø for alle og en sikker gjennomføring av PRS-stevner.
De er ikke åpne for debatt. Å ivareta sikkerheten er alles ansvar, både deltagere og arrangører.
Deltagerne må sette seg inn i både sikkerhetsreglene og grunnleggende regler for sikkerhet.

1.1 Generelt.
1.1.1 Generelle regler for alle på et PRS Stevne
1.1.2 Munning skal alltid pekes i sikker retning under og etter et stevne. Som sikker retning regnes
kun opp, i riktig retning satt i ”safe zone” og mot skivene før øvelser. Brudd på pekevinkler
regnes som ”Flagging” og blir ikke tolerert.
1.1.3 Fingre skal holdes unna avtrekkeren og ut av avtrekkerbøylen inntil man er klar til å skyte.
1.1.4 Alle PRS stevner kjøres som ”Cold Range”. ”Cold Range” er definert som at ingen våpen skal
være ladd før det er deltakerens tur å skyte en øvelse.
1.2 Sikkerhetsprosedyrer for gjennomføring av stevner
1.2.1 Følgende regler gjelder for alle deltagere. De gjelder IKKE for en deltager som er i gang med å
skyte en øvelse (COF)
1.2.2 Ved bevegelse med våpen skal deltagerne påse at våpen peker i sikker retning til enhver tid.
1.2.3 Alle deltagere skal påse at våpen er tomt og med magasinet ute av våpenet til enhver tid.
1.2.4 Kammerflagg (ECI) skal være i til enhver tid. Våpen kan bæres i bag, men kammerflagg skal
likevel være i. Kammerflagg må være slik at det går inn i kammer for å sikre at våpen er tomt
og at det ikke er patron i kammer.
1.2.5 Det er ikke lov å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under et stevne, brudd på
dette vil føre til utvisning fra stevnet.
1.3 Sikkerhetsprosedyre for gjennomføring av øvelse (COF)
1.3.1 Følgende regler gjelder for alle som er i ferd med å gjennomføre en øvelse (COF)
1.3.2 Kammerflagg skal være i våpenet inntil standplassleder (RO) gir kommando «lad opp og gjør
klar» (load and make ready)
1.3.3 Dersom det ikke er bevegelse for å komme til første skyteposisjon kan våpenet være ladd og
sikret (Hot). Det er skytterens og standplasslederens ansvar å forstå den aktuelle øvelse fullt
ut
1.3.4 All forflytting og bevegelse med våpen må være med åpent sluttstykke og tomt kammer. Det
blir gjort unntak av denne regelen for halvautomatiske våpen dersom MD har godkjent disse
til bruk på stevnet og ”HOT” bevegelse er lov – disse skal da sikres og skytter må gi et klart
verbal beskjed om at våpenet er sikret før bevegelse skjer – dette er uten unntak.
1.3.5 120graders regel gjelder på alle øvelser og skytter kan ikke peke munning mer en 60 grader
horisontalt ut fra mål. Øvelser kan ha regler som innskrenker tillatt pekevinkel.
1.3.6 Skyttere skal ha kontroll på våpenet under øvelse (COF) ladd eller uladd.
1.3.7 Vådeskudd er sett på som alvorlig. Vådeskudd regnes som alle skudd som går av uten en
planlagt handling og skytter blir stoppet momentant av RO. Vådeskudd beregnes som men
ikke begrenset til:
1.3.7.1 Alle skudd som går utenfor høyre, venstre eller bakre begrensing.
1.3.7.2 Skudd som går av ved lading, ved ladegrep eller tømming av våpen
1.3.7.3 Skudd som går av hvis skytter prøver å fikse feil med våpenet
1.3.7.4 Skudd som går av ved flytting eller retting av posisjon under en øvelse (unormalt ut
av retning mot mål)
1.3.7.5 Skudd som går av når skytter ikke har øye mot kikkerten og har ikke siktebilde i
kikkerten
1.3.7.6 Skudd som går av før skytter mener å ta et skudd mot målet sitt, uansett om skudd er
innafor gitte pekevinkler eller ikke.
1.3.7.7 Skudd som går av mens det er stans i skytinga.
1.3.8 Hvis det kan fastslås at et skudd gikk av ved en feil på våpen (knekt del eller feil på del) og
skytter ikke har brutt noen av sikkerhetsreglene i denne paragrafen og MD påberoper seg
ikke retten til å diskvalifisere skytter så skal skytter få 0 poeng på den gitte øvelsen og
våpenet undersøkes momentant av MD og hans utvalgte for å vurdere om det var feil på
våpenet som var årsak til vådeskuddet, hvis så er kan skytter fortsette å skyte stevnet.
Skytter kan ikke komme senere og klage på avgjørelse om diskvalifikasjon grunnet feil på
våpenet hvis det ikke blir kontrollert før skytter forlater gitt øvelse.
1.4 Straffer for brudd på sikkerhets regler.
1.4.1 Straffer som er listet opp herunde burde blitt følgt så nøye som mulig. Men MD har retten til
å øke straffen mer enn det som er skrevet her hvis situasjonen krever det.
1.4.2 Første brudd på flagging/sveiping får skytter en advarsel, ved andre brudd blir skytter
diskvalifisert fra stavnet.
1.4.3 Den som bryter ”Cold Range” regelen vil bli umiddelbart diskvalifisert fra stevnet.
1.4.4 Magnlende bruk av kammerflagg vil resultere i en advarsel, ved andre brudd vil skytter bli
diskvalifisert fra stevnet.
1.4.5 Første brudd på pekevinkel vil resultere i diskvalifisering fra den øvelsen, andre brudd vil
resultere i diskvalifisering fra stevnet.
1.4.6 Skytter som ikke har kontroll på våpenet (ladd eller uladd) under en øvelse og bryter 120
graders regelen vil bli diskvalifisert fra stevnet. Hvis skytter ikke bryter 120 graders regelen,
så får han en advarsel. Ved andre brudd uten å bryte 120graders regelen blir skytter
diskvalifisert fra stevnet
1.4.7 Alle vådeskudd vil resultere i diskvalifisering fra stevnet
1.4.8 Ved stillingsbytte eller forflytting under en øvelse med skudd i kammer eller lukket bolt vil RO
stoppe skytter i øvelsen, skytter skal da tømme kammer/sluttstykke i bakre stilling og skal,
mens tida går, flytte seg tilbake til posisjonen der bruddet ble gjort og begynne igjen derfra
og fullføre øvelsen. Ved andre brudd blir skytter diskvalifisert fra øvelsen. Ved tredje brudd
blir skytter diskvalifisert fra stevnet. Eneste unntak er havl automatiske rifler der sikring
benyttes.

2.1 PRS Divisjoner, Våpen og utstyr.
2.1.1 Godkjent våpen i åpen divisjon er boltrifle og halvauto. Våpen kan ikke ha kaliber over .30,
eller ha utgangshastighet over 950m/s ±10. Halvauto skytter må være stadig
tjenestegjørende personell fra Forsvar eller politi. Alternativt godkjent NROF nivå 3 kurs eller
Godkjent DSSN sikkerhetskurs.
2.1.2 Standplassledere (RO) og stevneledere (MD) kan når som helst kreve at en deltager skyter
over kronograf. Er maksimalhastigheten overskredet diskvalifiseres deltageren fra hele
stevnet.
2.1.3 Rifler kan være utstyrt med tofot og/eller reim
2.1.4 Deltagere kan bære med seg enkle remedier for støtte, som pølle/beanbager eller
skytestokk. Stevnelederen bestemmer hva slags utstyr som er tillatt eller ikke i de enkelte
øvelsene.
2.1.5 Skytteren kan bringe med seg så mange magasiner som han ønsker.
2.1.6 I USA er PRS delt i flere divisjoner etter type våpen og annet utstyr. I Norge vil det foreløpig
kun være en divisjon, Åpen Divisjon (Open Division). Dette er for forenkling og for å få mange
nok i hver divisjon til å gjøre det interessant.

3.1 Stevneleder (Match director, MD) ansvar.
3.1.1 Stevnelederen (MD) har det overordnede ansvaret for stevnet og MÅ kunne PRS Norge sine
regler i sin helhet.
3.1.2 MD bør gi ut an match bok som beskriver øvelser (COF) så nøyaktig som mulig.
3.1.3 MD bør bruke det gjeldene poengsystem der 1 treff er 1 poeng.
3.1.4 MD skal sørge for at mål er i god orden. MD må vurdere om enkelte mål som er fra 500m og
utover burde ha 2 spottere og/eller være utstyrt med treff indikator som f.eks blinkende lys
eller et kamerasystem for å sikre at treff blir observert.
3.1.5 Dersom MD bruker en helelektronisk måte å føre poeng på så bør poengene også føres
analogt. Skyttere skal få mulighet til å se poengene sine før de forlater en stasjon/øvelse.
3.1.6 MD må være medlem av PRS Norge for at stevnet skal gjelde i serien.
3.1.7 MD må gi 15 minutter til å behandle klager for både øvelser og stevne etter at resultater er
lagt fram. Når en squad har forlatt stasjonen/øvelsen eller 15minutter etter at
stevneresultater er lagt fram vil klager ikke bli vurdert.
3.1.8 MD har full autoritet for stevnets regler, sikkerhet og håndhevelse av disse. Noen og alle
brudd, straff og håndhevelse skal behandles på grundig og raskt måte. MD kan bruke
uttalelser fra ROer, skyttere og tilskuere. Når klagetid for øvelser/stevne har utgått er alle
avgjørelser gjort av MD endelige.
3.1.9 MD har fullt ansvar for bemanning av stevnet. MD er ansvarlig for at ROer kan øvelser, regler
og at stevnet dermed blir likt for alle deltakere.
3.1.10 Stevnelederen/MD kan bestemme om halvautomatiske våpen er tillatt eller ikke på det
aktuelle stevnet.
3.1.11 MD kan velge å ikke ha advarsler for flagging, men direkte diskvalifikasjon. Dette må da
opplyses i innbydelse til stevenet.
3.2 Standplassleders (RO) ansvar.
3.2.1 Standplassleder har ansvar for hele øvelsen som de styrer. De må sette seg grundig inn i, og
forstå øvelsen fullt ut. Alle spørsmål eller vurderinger av øvelsen må taes med MD før første
skytter skyter øvelsen.
3.2.2 Standplassledere må kunne PRS regler og prosedyrer godt.
3.2.3 Standplassleder må påse at alle regler er like for alle deltagere
3.2.4 Standplassleder har en gjennomgang av øvelsen (stage brief) før start av hvert lag.
Standplassleder må peke ut mål for alle deltagere. Unntaket er øvelser der mål skal oppdages
av deltagerne.
3.2.5 Deltagerne bør få tid til en egen gjennomgang (walk trough) av hver øvelse der alle spørsmål
og vurderinger blir addressert. Maksimalt 1 minutt per skytter.
3.2.6 Før start på en øvelse bør følgende kommandoer brukes
3.2.6.1 ”Har skytter forstått øvelsen” / ”Do you understand the course of fire”
3.2.6.2 ”Lad opp og gjør klar” / ”Load and make ready”
3.2.6.3 ”Skytter klar” / ”Shooter ready”
Når deltageren signaliserer at han/hun er klar fortsetter standplassleder med
3.2.6.4 ”Klar” / ”Stand by”
3.2.6.5 Etter 1-3 sekunder starter standplasslederen øvelsen med ”Ild” / ”Fire” eller pip fra
en tydelig timer
3.2.6.6 Andre ild, og stans kommandoer kan brukes, men det oppfordres til å bruke de
samme gjennom et helt stevne, og at avvik fra 3.2.6 opplyses før stevnet starter,
f.eks., i stevnebeskrivelse/matchbook, eller på briefing
3.2.7 Dersom standplasslederen ser en utrygg handling ropes «Stans».
3.2.8 Under gjennomføringen av øvelsen skal spotter eller standplassleder rope «treff» ved treff,
ingen andre ord eller kommandoer bør brukes.
3.2.9 RO får på ingen måte lov å signalisere hvor skytter treffer eller bommer under øvelsen. Andre
skyttere har heller ikke lov å signalisere dette og brudd vil resultere i diskvalifikasjon fra
øvelsen, for alle involverte (RO/MD må vurdere om det er forsøk på juks eller sabotasje fra
andre deltakere). Etter at skytter har skutt øvlesen er det lov å informere skytter om hvor
nedslaget var, men denne regelen kan MD endre på etter ønske.
3.2.10 På øvelser der tid noteres skal RO passe nøye på at siste skudd til skytter blir registrert.
Skyttere får en buffer på .3 sekunder så f.eks på en 90 sekunds øvelse så blir siste skudd
godkjent som treff hvis timeren viser 90.3 sekunder.
3.2.11 Når tiden er ute ropes «Stans», «ild opphør» eller «cease fire». Kommandoen påbegynnes
når det er 2 sekunder igjen av tiden, og avsluttes når tiden er ute. Skudd som avfyres etter
stans teller ikke. Skudd som avfyres mens standplassleder roper «stans» skal telle dersom de
treffer, selv om de treffer etter at stans er ropt.
3.2.12 Dersom skytteren mener han har truffet et mål, men fått anvist bom, må han protestere
innafor tida oppgitt i punkt 3.1.7 . Protester etter dette vil ikke bli behandlet.
Standplassleders avgjørelse er endelig.
3.3 Skytterens ansvar
3.3.1 Skytteren er selv ansvarlig for å forstå PRS reglene, stevnereglene (match rules), og øvelsene
(COF)
3.3.2 Skytterne er selv ansvarlige for våpen, ammunisjon og annet utstyr. Hvis et våpen er usikkert
kan det være grunn for bortvisning fra stevne.
3.3.3 Skytteren er selv ansvarlig for å kontrollere at riktig poengsum er ført opp i scorecard for hver
øvelse, og bør underskrive denne som en kvittering.
3.3.4 Skytteren er ansvarlig for å kreve omskyting dersom det er nødvendig.
3.4 Poeng regler for stevner
3.4.1 For PRS stevner bør det brukes 1 treff på mål gir 1 poeng.
3.4.2 Halve poeng, doble poeng eller flere poeng etter vanskelighetsgrad bør unngås.
3.4.3 Bonus poeng er ikke lov, det kan skape en konkuranseforskjell og belønner ikke den mest
konsekvente skytteren.
3.4.4 Know your limits/Test your limits øvelser er IKKE untatt fra denne regelen. Total poengsum
for en KYL/TYL øvelse kan ikke overstige antall mål/mulige treff.
3.4.5 Poengfradrag er ikke lov i PRS stevner siden det kan skape konkuranseforskjell og belønner
ikke den mest konsekvente skytteren. Ingen COF/øvelse skal bli satt opp slik at skytter kan
miste poeng, dette inkluderer ikke skyt mål, skyte feil mål, for mange skudd eller KYL/TYL
øvelser.
3.5 Omskyting
3.5.1 Skytter kan få omskyting dersom skytingen må avbrytes på grunn av faktorer utenfor
skytterens kontroll. Eksempler er ødelagte mål, ødelagte standplass deler eller lignende.
3.5.2 Standplassleder kan tilby en skytter omskyting dersom han ser noe som tilsier at skytter kan
kreve det. Men det er skytters ansvar og kreve omskytingen.
3.5.3 Skytter kan be om omskyting hvis han mener det er grunn for det. Skytter får 2 minutter til å
forklare sin sak for RO, RO tar en avgjørelse. Dersom skytter ikke får medhold kan han anke
til MD. Hvis skytter taper anken, får skytter ikke mulighet for en anke til resten av stevnet.
3.5.4 Det finnes 2 typer av omskyting i PRS Norge
3.5.4.1 Full omskyting, dvs skytter skyter hele øvelsen på nytt.
3.5.4.2 Delvis omskyting, dvs skytter starter fra samme punkt som han ble stoppet og med
samme tid igjen på klokka. Hvis det er ikke mulig å definere enten tid som var igjen
eller nøyaktig posisjon skal full omskyting benyttes.
3.5.5 Velger skytter omskyting må skytteren ta den poengsum han skyter ved omskyting
3.6 Avgjørelse ved poenglikhet
3.6.1 Ved poeng likhet bør en eller to forhåndsutvalgt(e) øvelse(er) brukes til å avgjøre
(rangeringsøvelser). Det må opplyses på forhånd, f.eks. i stevnebeskrivelse/matchbook, eller
på briefing) hvilke øvelser dette er.
3.6.2 Dersom to eller flere skyttere har samme sammenlagt poengsum avgjøres det etter antall
poeng på rangeringsøvelsen(e).
3.6.3 Dersom de har samme poengsum på rangeringsøvelsene brukes tiden brukt på
rangeringsøvelsene til å avgjøre.
3.6.4 Dersom det kreves omskyting for å kåre en vinner bør det skytes en eller to egne øvelser for
å kåre vinneren. Stevneleder bestemmer på forhånd innholdet i disse, og må kunngjøre dette
før stevnet starter, f.eks. i stevnebeskrivelse/matchbook eller på briefing.
3.6.5 Ved omskyting bør «PRS skill stages» brukes dersom det er mulig.
3.6.6 Omskyting bør bestå av minst 8 skudd.

4.1 Deltakere
4.1.1 Deltagere og ledere skal oppføre seg høvisk og ha respekt for hverandre.
4.1.2 Usportslig oppførsel, krangling, kjefting, truende oppførsel eller annen oppførsel som ikke er
forenlig med 4.1.1 er ikke tillatt, og kan medføre straff. Straffen avgjøres av stevneleder og
kan være fra advarsel til bortvising fra stevnet.
4.1.3 Deltagere som bryter disse reglene gjentatte ganger kan utestenges fra PRS Norge.
4.2 Juks
4.2.1 Juks defineres som med overlegg å skaffe seg en urettferdig fordel over de andre deltagerne.
4.2.2 Eksempler kan være at arrangør lager øvelser som en har fordeler av å vite om på forhånd
eller lager øvelser som forfordeler eget ferdighetsnivå. Deltakere tørrtrener på en øvelse for
en skyter den, prøve props eller stillinger hvis ikke annet er oppgitt. Hastighet på kuler
overstiger maks tillatt hastighet. Fikle med eller endre annens deltakers utstyr. Endre eller
forfalske poengføring (både på ark og digitalt). Endre mål eller props før en skytter skal skyte.
4.2.3 Juks straffes med umiddelbar diskvalifisering fra stevnet.
4.2.4 Grove eller gjentatte juks kan straffes med utestengelse fra serien i 1 år eller lenger.
4.3 Sosial Media
4.3.1 Sosial media spiller stor rolle i suksessen og veksten for PRS Norge. Dette gjelder
rekruttering, informasjon om miljøet, omdømme og profilering av sponsorer.
4.3.2 PRS Norge tolererer ikke upassende oppførsel på sine sosial media platformer.
4.3.3 PRS Norge jobber mot å lage et inkluderende og positivt miljø som er dedikert i å hjelpe nye
skyttere inn i sporten. PRS Norge håper at skyttere øker sin kunnskap og kan utveksle
erfaringer på en konstruktiv og respektfull måte gjennom.

5.1 PRS Norge sammenlagt poeng i serien
5.1.1 Poeng til den norske PRS serien oppnås ved å skyte godkjent tellende stevner i serien
5.1.2 Skyttere som ønsker å delta i serien må være medlemmer i PRS Norge (gjelder fra 2022
sesongen).
5.1.3 Nye skyttere som skyter stevner uten å være medlemmer har 7 dager på seg for å bli
medlemmer i PRS Norge og få poengene fra det aktuelle stevnet til å telle i serien (gjelder fra
2022 sesongen).
5.1.4 Vinneren av hvert stevne får 100 poeng, andre deltagerne tildeles poeng etter antall prosent
av vinnerens poeng de har oppnådd. Eksempel: vinneren har 50 poeng, en skytter har
40poeng, denne skytteren har da 40/50×100 = 80 poeng for dette stevnet.
5.1.5 De tre beste stevnene teller i PRS Norge serien, uansett hvor mange stevner en har skutt.
5.1.6 For å telle i serien må stevne ha minimum 8 øvelser, 15 deltakere og påmelding må være
åpen for alle (MD må i invitasjon informere om ca antall øvelser, skudd og maks antall
deltakere).
5.1.7 I finalen får vinneren 200 poeng og andre deltagere tildeles poeng ellers på lik måte som før.
Prosent av vinnerens poeng.
5.1.8 Klubbstevner teller innat i klubbene men PRS Norge vil føre resultater for klubbstevner på
www.prsnorge.no.

6.1 PRS Skill Stage øvleser
6.1.1 PRS Skill Stage øvelser har flere formål. De gir MD en standardisert måte å lage skille stager
på, dvs en øvelse som skal skille 2 skyttere med lik poeng med å bruker tid brukt på øvelse.
Her gjelder oppnådde poeng først så tid i å finne ut hvilken skytter kommer øverst på
resultatlista.
6.1.2 SS1 er laget for å utfordre målveksling samtidig som skytter må få skudd avfyrt fort. Den har
ubegrensa antall skudd som gir skytter muligheten for å presse hastigheten uten å være
bekymret for å ikke få med seg alle mulige treff
6.1.3 SS2 er laget for å utfordre stillingsbytte samt skyting fra forskjellige stillinger. Denne øvelsen
har begrenset antall skudd per posisjon så skytter må bruke mer tid til å sikre seg mulige
treff.
6.1.4 SS3 og SS4 utfordrer blanding av SS1 og SS2 pluss litt til, men med litt mer omfang og lengre
avstander.

Skill Stage 1
PRS Skill Stage 1 består av 3 mål på 30x30cm på ca 365m og fra venstre mot høyre har
målene avstand på 20m mellom mål 1 og 2 og så 45m fra mål 2 til 3. Startposisjon for skytter
er ca 9m bak linja, rifla er på bakken på startlinja. Ved start signal flytter/løper skytter fram
til børsa og skyter mål fra venstre til høyre, må ha TREFF for å bytte til neste mål. Når skytter
har truffet alle mål fra venstre til høyre gjentar skytter fra høyre til venstre, her må skytter
også ha Treff for å gå videre.
-Skytetid er 90 sekunder og ubegrenset antall skkudd.

Skill Stage 2
PRS Skill Stage 2 består av 1 mål, 25cm sirkel på ca 365m. Startposisjon for skytter med rifla i
vanlig stilling (bolt bak, magasin i) sirka 9m bak fra barrikaden. Ved startsignal flytter skytter
seg fram til barrikaden der han skyter 2 skudd per posisjon, valgfritt fra 4 posisjoner fra
barrikaden. Treff eller bom så skyter skytter kun 2 skudd mot mål fra hver enkelte posisjon
før forflytting til neste posisjon til han har skutt far alle 4 posisjoner.
-Skytetid er 90 sekunder og maks 8 skudd.

-Høyde på posisjon 1 og 2 er 122-127cm, bredde ca 122cm og ca 10-14cm tykk
-Høyde på posisjon 3 og 4 er 71-76cm, bredde ca 183cm og ca 10-14cm tykk

Skill Stage 3
PRS Skill Stage 3 består av 2 mål på 300 eller 400m (ca 20cm for venstre mål og ca 30cm for
høyre mål) og 2 mål på 500 eller 600m (ca 30-35cm for venstre mål og ca 45-50cm for høyre
mål). Målene skal være 300 og 500m eller 400 og 600m etter som passer banen best. Vanlig
PRS utgansstilling. Ved startsignal går skytter ned i liggende skytestilling og skyter venstre
mål, nært til fjernt med et skudd hver for så å utføre magasinbytte og skyte samme mål fra
fjernt til nært. Skytter flytter seg så over til en barrikade som er en firkant med målene
45x45x15 og skyter høyre mål fra nært til fjernt med ett skutt hver, skytter utfører så
magasinbytte og skyter høyre mål fra fjærnt til nært med et skutt på hvert mål.
-Maks antall skudd er 12 (skytter kan bruke så få som 8)
-Skytter trenger minst 2 magasiner hvis han bruker om det første magasinet
-Skytetid er 90 sekunder

Skill Stage 4
PRS Skill Stage 4 består av 3 mål. 15cm på 350m, 20cm på 450m og 25cm på 550m. Start
posisjon er 9m bak skytelinja i vanlig PRS utgangs stilling. Ved startsignal flytter skytter seg
fram og ned i liggende posisjon, skytter skyter så alle mål fra nært til fjernt, UTEN å justere
kikkert, treff for å gå videre. Etter at alle mål er truffet skal skytter ta ut magasinet og hente
nytt magasine ved startposisjon. Skytter skal så skyte da skyte alle mål fra nært fjærnt med
svak skulder.
-Skytetid er 90 sekunder
-Ubegrensa antall skudd, 2 stk magasiner

Regler frem til 2021 sesongen finner du her